ALGEMENE SPELVOORWAARDEN

TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op ieder promotioneel kansspel (verder te noemen 'Actie'), welke door wellness.nl wordt aangeboden. Voor elke Actie kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. Deze zijn vermeld bij de betreffende Actie.

DEELNAMETERMIJN

Een deelnemer kan deelnemen aan een Actie gedurende een week vanaf het moment van publicatie van het kansspel, tenzij bij een Actie een andere termijn of einddatum is vermeld.

DEELNAME

Deelname is in beginsel alleen mogelijk, indien de deelnemer op het moment van deelname minimaal 16 jaar oud is. Is een deelnemer aan een Actie jonger dan 16 jaar, dan dient deze toestemming van zijn ouder of voogd te hebben om te mogen deelnemen aan de betreffende Actie. Wellness.nl kan om een schriftelijke bevestiging van deze toestemming vragen. Wellness.nl kan te allen tijde om een opgave van de geboortedatum van de deelnemer en/of om een kopie van een geldig identiteitsbewijs verzoeken.

WIJZE VAN DEELNAME

Per Actie zal op Wellness.nl vermeld worden op welke wijze aan de Actie kan worden deelgenomen.

PRIJZEN

Bij iedere Actie zal worden aangegeven welke en hoeveel prijzen er te winnen zijn. Een prijs wordt door Wellness.nl ter beschikking gesteld conform de status waarin deze bij het moment van ter beschikkingstelling verkeert. Voor eventuele zichtbare of onzichtbare gebreken of enige andere schade aan een prijs is Wellness.nl niet aansprakelijk. Een te winnen prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Een prijs is evenmin inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten.

KANSSPELBELASTING

Mits over een gewonnen prijs kansspelbelasting dient te worden afgedragen, zal de eventueel verschuldigde kansspelbelasting niet in rekening worden gebracht bij de winnaar.

BEPALING VAN DE WINNAARS

Voor elke Actie, verschenen op het medium wellness.nl geldt dat de winnaars zullen worden aangewezen door een onafhankelijke derde die willekeurig de winnaars trekt. Er vindt per Actie één trekking plaats, tenzij bij een Actie anders wordt vermeld.

BEKENDMAKING WINNAARS

De winnaars zullen per e-mail, post of telefonisch bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden toegezonden c.q. overhandigd. Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt zijn recht op afgifte.

UITSLUITING DEELNAME

Medewerkers van Wellness.nl en van de prijzensponsor(s) van de betreffende Actie zijn uitgesloten van deelname.

Wellness.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een deelnemer uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer niet is voldaan aan de bij een Actie gestelde spelvoorwaarden.

AANSPRAKELIJKHEID

Wellness.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van een promotioneel kansspel. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere van dergelijke fouten in door Wellness.nl openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Wellness.nl niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Wellness.nl in het leven roepen.

PRIVACY

Alle persoonsgegevens die in het kader van de acties van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

INZAGE

De algemene voorwaarden zijn in te zien op de website van wellness.nl. Wellness.nl behoudt zich het recht voor de algemene spelvoorwaarden te wijzigen. In geval van aanpassing van de algemene spelvoorwaarden, zal bij de nieuwe algemene spelvoorwaarden de ingangsdatum worden vermeld.

GEDRAGSCODE PROMOTIONELE KANSSPELEN

Wellness.nl handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Indien een deelnemer klachten heeft over een Actie van Wellness.nl, kan de deelnemer deze schriftelijk kenbaar maken aan Wellness.nl, Postbus 94300, 1090 GH Amsterdam.

VOORWAARDEN VOOR DEELNEMERS

Ten behoeve van de jurering wordt aan de stemmers gevraagd de deelnemers te beoordelen op een aantal aspecten en een motivatie te geven.

Deelname is gratis voor zowel stemmers als deelnemers.

Door deel te nemen aan het stemproces is het niet mogelijk om de deelname tijdens de verkiezing af te breken.

Door deel te nemen verleent de winnaar toestemming aan de organisatie om zijn/haar naam, evenals mogelijke foto’s van de prijsuitreiking voor promotionele doeleinden met betrekking tot de verkiezing te gebruiken.

De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze verkiezing voorvloeiende schade.